MAFF MARKET FORUM

INLEDNING:

MMF- MAFF Market Forum är ett unikt initiativ med syfte att verka för utbyte och samarbete mellan Sverige och arabvärlden inom filmindustrin. MMF:s målsättning är att föra samman producenter, finansiärer, filmskapare och distributörer och inom ramen för olika program och evenemang pitcha filmprojekt, skapa nya nätverk och föra Sverige och arabvärlden närmare varandra. Nya möten och samarbeten har möjliggjorts genom ett brett utbud av aktiviteter, såsom nätverksworkshops, market screenings, presentationer, seminarier och finansieringsprogram.

En mängd finansiärer och större institut har närvarat under MMF, däribland personer ansvariga för internationella relationer och att tillhandahålla stöd till filmproduktioner. Syftet har varit att upplysa om finansieringsmöjligheter och att skapa synergier, lyckade samproduktioner och konkreta resultat.

MAFF MARKET FORUMS BETYDELSE FÖR SVERIGE:

MAFF Market Forum verkar för fruktsamt utbyte mellan filmindustrierna i arabvärlden och norden. Målet med MMF är att skapa nya gränsöverskridande samarbeten och samproduktioner, samt att berika och stärka filmindustrin både på det kommersiella och det konstnärliga planet. Genom MAFF Market Forum får två filmindustrier som annars inte ofta möts en unik chans att inleda nya samarbeten. Med sitt tre dagar långa fullspäckade program, med fokus på att skräddarsy strategiska möten och erbjuda såväl formella som informella nätverkstillfällen, utgör MMF ett effektivt och unikt tillfälle att skapa synergier mellan svensk och arabisk filmindustri. Via finansieringsinitiativet MAFF Development Funding skapas incitament och möjligheter för branschfolk från norden och arabländerna att mötas och inleda långsiktiga gemensamma projekt – även i de fall då deras projekt inte väljs ut att delta i pitchningssessioner eller får motta utvecklingsstöd.

Genom att på detta mycket konkreta vis stimulera samarbeten, för MMF de arabiska och svenska filmindustrierna och kultursfärerna närmare varandra, vilket ger en större publik möjlighet för att ta del av nya berättelser som annars kanske inte fått utrymme eller nått bioduken.

 

MAFF MARKET FORUMS BETYDELSE FÖR MALMÖ:

MAFF Market Forum är en unik platform för den arabiska och skandinaviska filmindustrin, och en del i att ytterligare stärka Öresundsregionen som filmcentrum inom områdena produktion, distribution och support – men MMF bidrar även till regionens näringsliv och turistindustri.

MMF stärker Malmös profil och internationella prägel. MMF bidrar till att positionera Malmö och Öresundsregionen som en stark filmregion med betydande produktionsmöjligheter, och samlar representanter från samtliga stora nordiska filminstitut. Öresundsregionen har under de senaste decennierna utvecklats till ett dynamiskt centrum för film och andra kreativa näringar; många nya organisationer, produktionsbolag och företag har sett dagens ljus och bidragit till att göra staden mer attraktiv, såväl i Sverige som internationellt. Genom MMF avser vi att ytterligare stärka denna utveckling. Marknadsforumet anlägger ett brett internationellt perspektiv, men fokuserar särskilt på Malmö och Skåne och dess utbyte med arabvärlden. Eftersom det är ett återkommande evenemang etableras långsiktiga kontakter, och de medverkande företagen och produktionsbolagen kan göra en årlig uppföljning av tidigare inledda samarbeten och projekt, vilket i sin tur stärker Malmös och MMFs status som internationell plattform för hållbara och gränsöverskridande samarbeten i filmbranschen.

MAFF Market Forum 2019